โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก     การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์      
 
 
 
   


โครงการท้องถิ่น อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ...

โครงการเกษตรพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...


โครงการท้องถิ่น อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ...

โครงการเกษตรพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563...

โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ฐานข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา...

การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสารธารณภัย...

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค...

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ...
 
 
11 ส.ค. 2563 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล
10 ส.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
7 ส.ค. 2563 การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
31 ก.ค. 2563 รับสมัครอาสาสมัครบริบาล ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ม.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประ...
28 พ.ย. 2562 ประกาศองค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48009 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน