วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ๖ ช่อง สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก ขนาดยาว ๕๐ เมตร ตามรูปแบบรายการกำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.เลิงแฝกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านบัวแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ ชุด ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 14 บ้านบัวแก้ว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.เลิงแฝกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดาวเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 4 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.เลิงแฝกกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ประโยชน์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง