วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานภายในกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ขนาด 7x4.8 เมตรพร้อมตกแต่งไฟประดิษฐ์ไฟส่องสว่างในสถานที่จัดงาน โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำแพสำหรับลอยกระทง จำนวน 2 แพร โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คูคลอง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ครั้งที่1/2566 จำนวน8หมู่บ้าน 40จุด องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับเงินประจำปีงบประมาณ2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน๒๒รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง