โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
E-report
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 ธ.ค. 2564    พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 73
  1 ธ.ค. 2564    พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาบอำนาจ 70
  1 ธ.ค. 2564    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 69
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบ มท ประชุมสภาท้องถิ่น 2547 แก้ไข ฉ 2 2554 70
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบ มท ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตาบล 72
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบ มท ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 73
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบ มท ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 69
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73
  1 ธ.ค. 2564    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอปท.พ.ศ.2543 78

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 751176 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน