โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ธ.ค. 2565    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 4
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 8
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 6
  2 ธ.ค. 2565    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 6
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 101
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 98
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 94
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 88
  23 ก.ย. 2564    รายละเอียดโครงสร้าง สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท 96
  23 ก.ย. 2564    สรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2566 - 2570) 95

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 699839 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน