โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายสุรพล  พันทอง  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นายสำรอง  นาเจริญ   นายอนุสรณ์  ดวงศรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอาจิตร์  วงษาจันทร์ นายสีโห  หมื่นสา นางอุไร  เพวงค์ นายวิรัช  วัฒยุ   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายบุญโฮม  แพงแสง นายเสงี่ยม  ภูเฮืองแก้ว นายประสิทธิ์  เสนาฤทธิ์ นายประเสริฐ  บุญดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   
นายอำคา  เสนาฤทธิ์   นายอุทัย  เวียงแก  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
นายสงกา  แทนหาร นายประสิทธิ์  มาวาน นายทองเพ็ชร  โสดา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสมบัติ  รัฐเมือง นายพงษ์ศักดิ์  เสนาฤทธิ์ นายเมฆ  ราชบุโฮม นายประสาร  โยธาทูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
 
นายวิวัช   ภูจำปา นายอังคาร  ไชยขาม นายไพรัตน์  กลมลี  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
นายอาง  ศรีหวัง นายบัวพัน  ปัตเป นายนิยม  ธรรมลา  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
   
นายดาวเรือง  หนูนี นายณรงค์  เปภักดี    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15  
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 48011 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน