โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
   
   

 


 

 
  นายอนุสรณ์  ดวงศรี  
  ปลัด อบต.เลิงแฝก  
   
  นางจิตรอารีย์  สิงห์แก้ว  
  รองปลัด อบต.เลิงแฝง  
พันจ่าเอกเมธี  เหล่าศรี นางเบญจพร  คำสา นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางพจนา  ไชยชิน ว่าง นางจิตรอารีย์  สิงห์แก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
   
  พันจ่าเอกเมธี  เหล่าศรี  
  หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเกษตร
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 49129 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน