หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 มิ.ย. 2566    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 60
  7 มิ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 76
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 75
  2 ธ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 75
  2 ธ.ค. 2565    บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 84
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 163
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 154
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 148
  23 ก.ย. 2564    ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 142
  23 ก.ย. 2564    รายละเอียดโครงสร้าง สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท 165

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812758 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน