หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  การคมนาคมก้าวหน้า   เศรษฐกิจพัฒนา   สหวิชาก้าวไกล   สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ

พันธกิจ  

1. ส่งเสริมองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสมดุล
2. จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนน คสล. ถนนลาดยาง แหล่งน้ำ ไฟฟ้า และระบบประปา
3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษาของชุมชนและช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
5. ส่งเสริมการผลิตด้านการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
6. เสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ชุมชน
7. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ำเสีย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
3. แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
5. ประาชนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ1. บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
3. แหล่งน้ำได้รับการพัฒนา ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภค
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
5. ประาชนสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการ
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
7. พืชผลทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและทำปุ๋ยชีวภาพใช้ทุกครัวเรือน
6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
7. พืชผลทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษและทำปุ๋ยชีวภาพใช้ทุกครัวเรือน

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812760 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน