หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายยรรยง  แก้วไชย  
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 065 - 1231248

 
 
นายสมปอง  ภูมิบูรณ์   นายอนุสรณ์  ดวงศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 085 - 6478964

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 084 - 7967837

นายสีโห  หมื่นสา นายวิรัช  วัฒยุ นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

เบอร์โทร 094-2859889

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

เบอร์โทร 080 - 1624897

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

เบอร์โทร 062 - 6840656

นางทองทิพย์  โพธิ์ชารี นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ นายสงกา  แทนหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

เบอร์โทร 082 - 8468520

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

เบอร์โทร 065 - 1198249

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

เบอร์โทร 063 - 4917742

นายเดชา  ทุงจันทร์ นายศราวุฒิ  จันเทา นายไพจิต  แทนดวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

เบอร์โทร 062 - 1093551

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

เบอร์โทร 085 - 5255415

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

เบอร์โทร 062 - 1425527

นายธนากร  ศรีน้อย นายบัวพันธ์  ปัตเป นายเดชา  บุตโลบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

เบอร์โทร 087 - 2215167

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

เบอร์โทร 088 - 0517728

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

เบอร์โทร 093 - 2263096

   
  นายดาวเรือง  หนูนี  
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

เบอร์โทร 084 - 6047823

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 777896 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน