หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 สภา อบต.

   
  นายยรรยง  แก้วไชย  
 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก

เบอร์โทร 065  1231248

 
 
นายสมปอง  ภูมิบูรณ์   นายอนุสรณ์  ดวงศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 085  6478964

 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทร 084  7967837

นายสีโห  หมื่นสา นายวิรัช  วัฒยุ นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

เบอร์โทร 094  2859889

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

เบอร์โทร 080  1624897

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

เบอร์โทร 062   6840656

นางทองทิพย์  โพธิ์ชารี นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ นายสงกา  แทนหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

เบอร์โทร 082   8468520

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

เบอร์โทร 065  1198249

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

เบอร์โทร 063   4917742

 
นายเดชา  ทุงจันทร์ นายศราวุฒิ  จันเทา  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

เบอร์โทร 062   1093551

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

เบอร์โทร 085   5255415

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

-  ว่าง  -

นายธนากร  ศรีน้อย นายบัวพันธ์  ปัตเป นายเดชา  บุตโลบล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

เบอร์โทร 087   2215167

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

เบอร์โทร 088   0517728

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

เบอร์โทร 093   2263096

   
  นายดาวเรือง  หนูนี  
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

เบอร์โทร 084   6047823

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 808454 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน