หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ

          ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

                    องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๒  หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดรัง  ไปทางทิศใต้ไปตามถนนทางหลวงชนบท  หมายเลข  11023  (โสกขุ่น – โสกกาว)  ถึงหมู่บ้านที่ตั้งตำบล  13  กิโลเมตร  ห่างจากตัวจังหวัด  50  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  62   ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  48,000  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ         จรด  ตำบลกุดรัง  อำเภอกุดรัง

             ทิศใต้             จรด  ตำบลหนองแดง  อำเภอนาเชือก

                                   จรด  ตำบลหนองคูขาด  อำเภอบรบือ

             ทิศตะวันออก  จรด  ตำบลวังใหม่ , ตำบลหนองคูขาด  อำเภอบรบือ 

             ทิศตะวันตก    จรด  ตำบลหนองแวง  อำเภอกุดรัง

          ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร  และเป็นที่อยู่อาศัย

ลักษณะภูมิอากาศ     

                   ภูมิอากาศของตำบลเลิงแฝก  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  (tropical  savannah  climate)  สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลลมมรสุม  ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก  ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน  ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด                                                                                   

          ลักษณะของดิน

                    ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่ราบเหมาะแก่การทำการเกษตรและเพาะปลูกข้าว

          ลักษณะของแหล่งน้ำ

                    มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ได้แก่  ห้วย  หนอง  คลอง  บึง

          ลักษณะของไม้/ป่าไม้

                    ลักษณะของต้นไม้เป็นไม้ยืนต้น  ป่าชุมชน

 ด้านการเมือง/การปกครอง

          เขตการปกครอง

                    ตำบลเลิงแฝก  ประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  ๑๕  หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก  ทั้งหมด  ได้แก่

                   หมู่ที่  ๑  บ้านเลิงแฝก                                 จำนวน  ๑๘๖  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๒  บ้านปอแดง                                  จำนวน  ๑๓๑  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๓  บ้านบัวแก้ว                                  จำนวน  ๑๑๔  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๔  บ้านบ่อแก                                   จำนวน  ๑๕๗  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๕  บ้านปราสาท                                จำนวน  ๑๖๔  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๖ บ้านโสกกาว                                  จำนวน  ๒๑๓  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๗  บ้านพรสวรรค์                               จำนวน    ๘๖  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๘  บ้านหนองบอน                              จำนวน  ๒๐๓  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๙  บ้านโสกคลอง                               จำนวน  ๑๕๐  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๑๐  บ้านบ่อทอง                                จำนวน  ๑๙๔  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๑๑  บ้านดาวเรือง                              จำนวน  ๑๕๘  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๑๒  บ้านโสกคลอง                            จำนวน  ๑๐๗  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๑๓  บ้านเลิงแฝก                               จำนวน    ๘๖  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๑๔  บ้านบัวแก้ว                                จำนวน    ๙๑  หลังคาเรือน

                   หมู่ที่  ๑๕  บ้านพรสวรรค์                             จำนวน    ๖๒  หลังคาเรือน                          

          การเลือกตั้ง

                    การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มีจำนวน  ๑๕  หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)  จำนวน  ๑  คน  จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่บ้านละ  ๒  คน  ๑๕  หมู่บ้าน  รวมเป็น  ๓๐  คน

ประชากร

          ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากร  (  ณ  พฤษภาคม  2562   )

                   ประชากรทั้งสิ้น  8,284  คน  แยกเป็น

                                      ชาย     4,178  คน

                                      หญิง    4,106  คน

                   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  133  คน / ตารางกิโลเมตร

         ช่วงอายุและจำนวนประชากร

จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล  จปฐ

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 812754 คน ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน