โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการเกษตรพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563


กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร"

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน

                    2.เพื่อสร้างรายได้ระดับครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ

เป้าหมาย

                     ดำเนินกิจกรรมทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ให้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรม