โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ


โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ กิจกรรมการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน วัด และโรงเรียน