โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.lerngfak.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและควบคุมโรค


     องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covic2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์สที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลัน ปอดอักเสบและพาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากการที่มีผู้ป่วยอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่จำนวนมาก จังเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส(sars) และเมอร์ส (mers)

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมพัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงสวมหน้ากากอนามัย 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากออนามัยเพื่อป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา2019 เท่านั้น รวมถึง โรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก จึงบูรณาการความร่วมมือจัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและความคุมโรค กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เอง และสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป